Συχνές Ερωτήσεις

Σχετικά με το Health Studies - integrated (HSi)

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής Ρεφλεξολογίας & Συμπληρωματικών Αγωγών Υγείας Health Studies – integrated βασίζονται:

Στις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης

– Στις αρχές ηθικής δεοντολογίας που διέπουν κάθε επάγγελμα σχετικό με την υγεία. 

Επιπροσθέτως:

 • Επειδή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική επάρκεια των αποφοίτων για αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απέκτησαν από την εκπαίδευσή τους, η οποία οδηγεί σε άμεση επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Επειδή τα προγράμματα διαμορφώνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει και να καλύψει ο σύγχρονος Ρεφλεξολόγος.
 • Επειδή τα προγράμματα ακολουθούν πρότυπα εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου.
 • Επειδή ενσωματώνει τους πιο σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλα τα προγράμματα που παρέχει.
 • Επειδή διδάσκουν εξειδικευμένοι σε κάθε τομέα επιστήμονες.
 • Επειδή εναρμονίζεται με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προς τα κράτη μέλη, για την αναγκαιότητα εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης υψηλού επιπέδου των ασκούντων Συμπληρωματικές Αγωγές Υγείας.

Ο όρος integration αποδίδεται στα ελληνικά ως “ενσωμάτωση ” ή “ενοποίηση”.

Εντάχθηκε στο διακριτικό μας τίτλο για δύο λόγους:

α. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει η διαρκώς αυξανόμενη τάση και ανάγκη για  Συστήματα “Ενοποιημένης Υγείας – Ιntegrative Ηealth”.  Συστήματα που ενσωματώνουν στην κλασική ιατρική, μεθόδους της Παραδοσιακής Ιατρικής (Traditional Medicine-TM) και των Συμπληρωματικών Αγωγών (Complementary Treatment-CT), για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη φροντίδα των ασθενών.

Η εκπαίδευση στο HS-i δίνει έμφαση στην παροχή και την ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε οι απόφοιτοι κάθε βαθμίδας να μπορούν να συνεργαστούν ως μέλη διεπιστημονικής ομάδας με αξιοπιστία και συνέπεια.

β. Τα τελευταία χρόνια, η εκπαίδευση στις επιστήμες υγείας ακολουθεί μεθόδους “απαρτιωμένης διδασκαλίας – integrated learning”. Δηλαδή, τη σύνδεση και τον συσχετισμό των διαφόρων εκπαιδευτικών ενοτήτων μεταξύ τους, ώστε ο σπουδαστής να έχει ολοκληρωμένη γνώση και για την αποφυγή της διαμερισματοποίησης της γνώσης.

Στο Health Studies – integrated παρέχονται:

1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία, διάρκειας δύο (2) ετών.  Απευθύνεται σε άτομα 18 ετών και άνω που θέλουν να εκπαιδευτούν και να εργαστούν ως Ρεφλεξολόγοι. Οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη στο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ).

2. Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης και ειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία, διάρκειας 8 μηνών. Απευθύνεται σε επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους που θέλουν να εφαρμόζουν Ρεφλεξολογία και σε κλινικά περιστατικά.

3. Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μικρής διάρκειας  για επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους και επαγγελματίες υγείας γενικότερα.

4. Ιδιαίτερα Μαθήματα για επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους που θέλουν να βελτιώσουν τη θεωρητική ή/και την πρακτική τους κατάρτιση και να καλύψουν πιθανές ελλείψεις. Απευθύνονται επίσης σε πτυχιούχους Ρεφλεξολόγους που απέχουν από την άσκηση της Ρεφλεξολογίας για αρκετό καιρό και επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των παρεχόμενων προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση των εξής βεβαιώσεων:

α) Πτυχίο στη Ρεφλεξολογία για τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία, διάρκειας δύο ετών.

β) Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία για τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία, διάρκειας 8 μηνών.

γ) Βεβαίωση Παρακολούθησης / Συμμετοχής / Επιτυχούς Ολοκλήρωσης για τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια μετεκπαίδευσης.

Άτομα 18 ετών και άνω.
Για κάθε πρόγραμμα υπάρχουν πρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής και αναφέρονται αναλυτικά στην περιγραφή κάθε προγράμματος (π.χ. απόφοιτοι λυκείου, απόφοιτοι σχολής ρεφλεξολογίας ή άλλης σχολής υγείας, κ.ο.κ).

Όχι, γιατί αν διαπιστωθεί ανάγκη για πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία σε κάποιο μάθημα, αυτή καλύπτεται εντός του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς το θεωρούμε ηθική και συμβατική μας υποχρέωση.

Το Health Studies integrated λειτουργεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (ΚΔΒΜ1) με αρ. αδείας   19190788 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24Α του Ν. 4547/2018.

 

 1. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο (ΚΔΒΜ 1 & 2) αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων, γ) επαγγελματικό προσανατολισμό, δ) επαγγελματική συμβουλευτική, και μπορεί να ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Διακρίνονται σε  Ένα και  Δύο, με βάση την κτηριολογική τους υποδομή.
 2. Τα πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν θεωρητικό και, όταν απαιτείται, εργαστηριακό μέρος και η διάρκειά τους πρέπει να προσδιορίζεται σε ώρες. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής τους.

To HS-i, ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1, αποτελεί φορέα παροχής Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Η Μη Τυπική εκπαίδευση ορίζεται ως “η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο.” Άρθρο 89 του Ν. 4547/2018, ο οποίος συμπληρώνει το Ν. 4186/2013 με το άρθρο 24Α

Τα προγράμματα του HS-i αφορούν στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Σύμφωνα με το  Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν.4623/2019, τα ΚΔΒΜ είναι υποχρεωμένα από 1/9/2020 να παρέχουν μόνο πιστοποιημένα προγράμματα. Παρά το ότι για την εφαρμογή του νόμου αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση, τα προγράμματα του HS-i ήδη έχουν καταρτισθεί με τους τρόπους που απαιτεί η διαδικασία πιστοποίησης, ακολουθώντας πανεπιστημιακά πρότυπα.  Με την εφαρμογή του νόμου, τα πιστοποιημένα προγράμματα θα οδηγούν και στη δυνατότητα πιστοποίησης των προσόντων που αποκτήθηκαν κατά την εκπαίδευση.

Η Ελληνική πολιτεία είναι η μόνη αρμόδια για να πιστοποιήσει προγράμματα σπουδών, γνώσεις και προσόντα. Οι πιστοποιήσεις προγραμμάτων, γνώσεων ή προσόντων σχετικά με τη Ρεφλεξολογία που γίνονται από ιδιωτικούς φορείς, σωματεία, οργανισμούς,  στην Ελλάδα ή/και το Εξωτερικό, δεν αναγνωρίζονται από την ελληνική πολιτεία σε καμία βαθμίδα και κανένα επίπεδο.

Θεωρούμε σημαντικό οι υποψήφιοι σπουδαστές να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση χωρίς “υποσχέσεις” που δεν έχουν αντίκρυσμα.

Πρόκειται για εξατομικευμένα μαθήματα, για Ρεφλεξολόγους που επιθυμούν να καλύψουν ελλείψεις που νιώθουν ότι έχουν είτε σε θεωρητικά θέματα είτε σε πρακτική εφαρμογή.

Απευθύνονται επίσης σε πτυχιούχους Ρεφλεξολόγους που απέχουν από την άσκηση της Ρεφλεξολογίας για αρκετό καιρό και επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Τα μαθήματα σχεδιάζονται στη βάση των απολύτως προσωπικών αναγκών του ενδιαφερόμενου. Αφού προηγηθεί ανάλυση των πραγματικών αναγκών, σχεδιάζεται από κοινού το πρόγραμμα και η ύλη των μαθημάτων.

Όχι, για λόγους ηθικής δεοντολογίας και επειδή η κάθε σχολή και ο κάθε διδάσκων έχει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που επιτυγχάνονται έως το τέλος του προγράμματος.

Είναι προς όφελος του κάθε σπουδαστή να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα μέχρι τέλους για να μπορεί να έχει σαφή και καθαρή αντίληψη των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που απέκτησε. Επιπλέον, αν κάποιος σπουδαστής νιώθει οτι έχει ελλείψεις και τις εκφράσει, είναι βέβαιο οτι οι διδάσκοντες θα έχουν όλη τη διάθεση να καλύψουν τα κενά.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε “ενδιάμεση” παρεμβολή από τρίτη πηγή δεν είναι εποικοδομητική και πιθανόν να επιφέρει σύγχυση – αντί  για βοήθεια – στο σπουδαστή.

Σχετικά με την Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία

Η Βασική και ουσιαστική απαίτηση του προγράμματος είναι η διάθεση για ουσιαστική γνώση και μάθηση.

Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό ως προς τη μελέτη, όπως επιτάσσει κάθε πρόγραμμα σπουδών για την ανθρώπινη υγεία.

Στους σπουδαστές μας παρέχονται όλα τα βοηθήματα και η στήριξη σε κάθε στάδιο, ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Για την επιπλέον υποστήριξη των σπουδαστών θεσπίστηκαν “Φροντιστηριακά Μαθήματα”.

Οι τυπικές απαιτήσεις του προγράμματος είναι:

 • Ηλικία: 18 ετών και άνω
 • Απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου τουλάχιστον.
 • Στοιχειώδης γνώση χρήσης υπολογιστών
 • Πρόσβαση σε υπολογιστή
 • Πρόσβαση στο internet
 • Κατοχή λογαριασμού e-mail.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής περιγράφονται λεπτομερώς στη σελίδα “Εγγραφές – Ημερομηνίες – Δίδακτρα”

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, σύμφωνα με τις εγκυκλίους εκπαίδευσης των σωματείων ρεφλεξολόγων στη χώρα μας.

Το Ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τον Οκτώβριο κάθε έτους και τελειώνει τον Ιούλιο του επόμενου έτους.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε Φυσική και Ηλεκτρονική Τάξη.

Οι Φυσικές Τάξεις (πρακτική) πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα, κατά τις ώρες 10.30 – 18.30. Οι ημερομηνίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 βρίσκονται αναρτημένες εδώ. Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Οι Ηλεκτρονικές Τάξεις πραγματοποιούνται ένα απόγευμα την εβδομάδα (Ρεφλεξολογία) και σε Σαββατοκύριακα τα υπόλοιπα μαθήματα. Τις ημερομηνίες μπορείτε να δείτε εδώ. Τα μαθήματα στις ηλεκτρονικές τάξεις πραγματοποιούνται με ταυτόχρονη παρουσία καθηγητών και σπουδαστών σε πραγματικό χρόνο (όχι με βιντεοσκοπημένα μαθήματα).   Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Τα Φροντιστηριακά μαθήματα ορίζονται από τους διδάσκοντες με βάση τις ανάγκες του κάθε μαθήματος και των σπουδαστών.

Ναι, η παρουσία είναι υποχρεωτική τόσο στη φυσική όσο και στην ηλεκτρονική τάξη. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων απουσιών είναι καθορισμένος και επηρεάζει την αποφοίτηση.

Τα πάντα!

α. Περιλαμβάνουν όλα τα μαθήματα όλων των θεματικών ενοτήτων.

β. Περιλαμβάνουν όλο το εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία ανατομίας, σημειώσεις, κ.ο.κ).

γ. Κάθε επιπλέον εκπαιδευτική και φροντηστηριακή δραστηριότητα στο πλαίσιο του προγράμματος.

δ. Το ποσό εγγραφής και συνδρομής δόκιμου μέλους στο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Α Έτους.

 • Το ποσό εγγραφής στο Πρόγραμμα ΔΕΝ αποτελεί επιπλέον χρέωση αλλά είναι μέρος των διδάκτρων.

Το ποσό των διδάκτρων είναι το συνολικό και τελικό ποσό που θα πληρώσει ο σπουδαστής χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για οτιδήποτε.

Επιλέξαμε να ορίσουμε το κόστος των διδάκτρων συνολικά και όχι ανά θεματική ενότητα, ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα του κόστους του προγράμματος.

Υπάρχει ρύθμιση απαλλαγής διδάκτρων και παρακολούθησης  (αλλά όχι εξετάσεων) για συγκεκριμένες ενότητες, για όσους έχουν ήδη σπουδές σχετικές με την υγεία και έχουν διδαχθεί τις ενότητες αυτές. Λεπτομέρειες για την απαλλαγή υπάρχουν στη σελίδα “Εγγραφή – Ημερομηνίες – Δίδακτρα”

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκάστοτε παρεχόεμενες εκπτώσεις, υπάρχουν στη σελίδα  “Εγγραφή – Ημερομηνίες – Δίδακτρα”

Βεβαίως! Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ναι! Η ορθή και τεκμηριωμένη διατύπωση, γραπτά και προφορικά, αποτελεί ιδιαίτερη θεματική ενότητα και οι σπουδαστές εκπαιδεύονται βήμα-βήμα για να αποκτήσουν αυτή τη δεξιότητα.

Ποιες είναι οι προοπτικές εργασίας του Ρεφλεξολόγου μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης;

Η ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική κρίση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οδήγησε σε αυξημένες απαιτήσεις επάρκειας για τους επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους.

Η Ρεφλεξολογία δεν είναι πλέον μέρος ενός “life style” αλλά χρησιμοποιείται από το κοινό για την αντιμετώπιση του πόνου και άλλων συμπτωμάτων παθολογικής ή μή αιτιολογίας, είτε ως αυτόνομη είτε ως συμπληρωματική αγωγή. Έτσι, παρά την κρίση, η χρήση της Ρεφλεξολογίας από το ευρύ κοινό είναι σταθερά αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια. Η αξιοσημείωτη αποδοχή της από το κοινό, οφείλεται στην αποτελεσματικότητά της, στις μηδενικές παρενέργειες από την εφαρμογή της και στην τάση για αποφυγή της αναίτιας πολυφαρμακίας.

Αγορά Εργασίας

Σύμφωνα με σχετική μελέτη, η αντιστοιχία Ρεφλεξολόγων ανά κάτοικο στην Ευρώπη είναι 5,5 Ρεφλεξολόγοι ανά 100.000 κατοίκους. [Hegyi Gabriella, Overview of Integrative Medicine Practices and Policies in NATO Participant Countries, Med Acupunct. 2015 Oct 1; 27(5): 318–327].
Όπως γίνεται φανερό, πρόκειται για μια καινούργια και ανοιχτή αγορά εργασίας, ενδιαφέρουσα και με πολλές προοπτικές.

Όμως, όπως σε κάθε επάγγελμα και ιδιαίτερα για όσα σχετίζονται με τη φροντίδα της υγείας, διαβατήριο για σταθερή επαγγελματική ανάπτυξη είναι η αξιοπιστία, η συνέπεια, το ήθος και η επαγγελματική επάρκεια.

Στη Σχολή Ρεφλεξολογίας & Συμπληρωματικών Αγωγών Υγείας Health Studies – integrated, όλα τα παραπάνω αποτελούν προτεραιότητα και θεμέλιο όλων των παρεχόμενων προγραμμάτων.

Αυτό-απασχόληση

Στη χώρα μας, υπάρχει η δυνατότητα αυτό-απασχόλησης, με έναρξη επιτηδεύματος  στην αρμόδια ΔΟΥ υπό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας: 86901912  Υπηρεσίες Ρεφλεξολογίας.

Εξαρτημένη Εργασία

Οι απόφοιτοι διετούς προγράμματος εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία, μπορούν να εργαστούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας – ορισμένου ή αορίστου χρόνου – σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες για τη φροντίδα της υγείας, υπηρεσίες ευεξίας, κ.ο.κ.

Τα Επαγγελματικά Σωματεία είναι οι κατ εξοχήν αρμόδιοι φορείς για κάθε επάγγελμα και κυρίως για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των επαγγελματιών.

Λόγω έλλειψης θεσμικού πλαισίου από την πολιτεία σχετικά με την εκπαίδευση και την εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας και μέχρι τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου, το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ) ασκεί μια μορφή εποπτείας ώστε να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης και εφαρμογής. Ταυτόχρονα είναι ο καθ ύλην αρμόδιος φορέας για να συμμετέχει σε συζητήσεις με την πολιτεία και να προτείνει ρυθμίσεις προς όφελος των μελών του.

Σύμφωνα με  τα κριτήρια που έχει θέσει, η διαπίστευση της Σχολής και του προγράμματος σπουδών, πρακτικά σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί ως μέλη του  Επαγγελματικού Σωματείου.
Η ιδιότητα του μέλους στο Επαγγελματικό Σωματείο αποδεικνύει την εκπαιδευτική επάρκεια για επαγγελματική άσκηση της Ρεφλεξολογίας.

Δεν βρήκατε απάντηση; Ρωτήστε μας.