Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

“Οι εκπαιδευτικοί & μαθησιακοί στόχοι τέθηκαν με γνώμονα την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ηθικών αξιών, της δεοντολογίας και των επιστημονικών γνώσεων που είναι απολύτως απαραίτητα για τη συνεπή άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την υγεία.”

Σοφία Ραπτοπούλου, Ιδρύτρια και Υπεύθυνη Σπουδών

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μέσω του προγράμματος Μετεκπαίδευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία, επιδιώκουμε την επίτευξη των παρακάτω στόχων για αποτελεσματική εφαρμογή Τεκμηριωμένης Ρεφλεξολογίας:

 • Την αποτελεσματική μάθηση η οποία είναι διαρκής και έχει επίδραση στην καθημερινή πρακτική.
 • Την ανάπτυξη αναλυτικής – συνθετικής ικανότητας.
 • Την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και διερευνητικής επιστημονικής στάσης απέναντι στη γνώση.
 • Την ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης των πληροφοριών.
 • Την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης των ατομικών ελλείψεων και των τρόπων να καλυφθούν.
 • Την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της διεπιστημονικής συνεργασίας.

 

*Ο ακριβής αριθμός των ωρών θα ανακοινωθεί στην έναρξη του προγράμματος και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος των 100 ωρών.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να:

 • Προσδιορίζουν με ακρίβεια το πεδίο δράσης της Ρεφλεξολογίας για κάθε περιστατικό.
 • Προσδιορίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα με βάση την εμπειρία και την διεθνή βιβλιογραφία.
 • Να συγκρίνουν τις διαφορετικές τεχνικές και χειρισμούς και αξιολογούν την επίδρασή τους.
 • Να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές και χειρισμούς ανά περίπτωση και συνθήκη για βέλτιστα αποτελέσματα.
 • Να επαληθεύουν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των τεχνικών.