Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία

Προϋποθέσεις Εγγραφής - Ημερομηνίες Μαθημάτων - Δίδακτρα

Εγγραφή

1. Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν άτομα 18 ετών και άνω. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το κριτήριο ηλικίας για κάποιους μήνες, είναι απαραίτητη η γραπτή συναίνεση και παρουσία του κηδεμόνα για την εγγραφή.

2. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων από: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ή ισότιμους.
 • Κάτοχοι τίτλων ανώτερης βαθμίδας από τους παραπάνω αναφερόμενους ή ισότιμους.

3. Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητα:

α. Στοιχειώδης γνώση χειρισμού υπολογιστών.

β. Πρόσβαση σε υπολογιστή και λογαριασμός e-mail.

γ. Σύνδεση στο internet

Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Health Studies – integrated, είτε να τη συμπληρώσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία, Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά.
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών όπως αναφέρονται παραπάνω
 4. Αποδεικτικό διεύθυνσης διαμονής (λογαριασμός οργανισμού/ εταιρείας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

Τα 2-4 μπορούν να κατατεθούν:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο info@health-studies.gr
 • Aυτοπροσώπως  στη Γραμματεία, Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά, (1ος όρ.)
  Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση και το Δελτίο Ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.
 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση
  Health Studies
  Κολοκοτρώνη 10
  145 62 Κηφισιά Αττικής

  Με την κατάθεση της αίτησης και εντός 3 ημερών ο υποψήφιος λαμβάνει ενημερωτικό e-mail με οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής.
  Συνοπτικά, για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πρέπει να έχουν σταλεί/κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά της εγγραφής και το παραστατικό καταβολής του ποσού της εγγραφής – το οποίο αποτελεί μέρος των διδάκτρων και όχι πρόσθετη  χρέωση. 

Με την ολοκλήρωση και έγκριση της εγγραφής, ο σπουδαστής λαμβάνει Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Κωδικό Πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, υλικό σχετικό με την εκπαίδευση (κανονισμό, βιβλιογραφία, εκπαιδευτικό υλικό)

Η Εγγραφής μπορεί να γίνει με:

 1. Ηλεκτρονική κατάθεση της Αίτησης Εγγραφής και
  – αποστολή των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@health-studies. gr ή
  – αποστολή των δικαιολογητικών ταχυδρομικά στη διεύθυνση Health Studies, Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά, Αττική  (Αναλυτικές οδηγίες στην “Αίτηση Εγγραφής“)
 2. Αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Γραμματεία – Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά.

Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι 300 ευρώ και αφαιρείται από το υπόλοιπο των διδάκτρων. Το ποσό εγγραφής καταβάλλεται μία φορά και ισχύει και για τα δύο έτη.

Η απαλλαγή από τις ενότητες 110 και 160 επιφέρει μείωση του συνολικού ποσού των διδάκτρων κατ αναλογία με το σύνολο των διδακτικών ωρών των συγκεκριμένων ενοτήτων.
Το ποσό υπολογίζεται χωρίς τη χρήση εκπτώσεων. Στις περιπτώσεις χρήσης των εκπτωτικών παροχών, η μείωση ορίζεται κατ’ αναλογία με το ποσό μετά την έκπτωση.

Η απαλλαγή αφορά την παρακολούθηση και την πληρωμή των ενοτήτων και όχι τις τελικές εξετάσεις σ αυτές τις ενότητες.  

Α. Για έγκαιρη εγγραφή μέχρι την 31η Ιουλίου  παρέχεται έκπτωση 5% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων.  Η Εγγραφή λογίζεται ισχύουσα με τη συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης Εγγραφής και την κατάθεση του ποσού εγγραφής.

Β. Για προεξόφληση του ποσού των διδάκτρων κάθε έτους παρέχεται έκπτωση 10% επί των διδάκτρων του έτους για το οποίο γίνεται η προεξόφληση (ή των ετών).

Οι εκπτώσεις μπορούν να λειτουργήσουν είτε μεμονωμένα, είτε αθροιστικά στην περίπτωση που γίνει έγκαιρη εγγραφή και προεξόφληση του συνολικού ποσού του έτους.

Το ποσό της εγγραφής (300 ευρώ) παραμένει αμετάβλητο από τη διαμόρφωση του ποσού μετά την έκπτωση και αφαιρείται κανονικά από το υπόλοιπο.

Εάν για σοβαρούς λόγους ανωτέρας βίας, υπάρξει αναγκαιότητα διακοπής των σπουδών, τότε ο σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει εντός του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.  Μετά την παρέλευση και του επόμενου ακαδημαικού έτους, για τη συνέχιση των σπουδών απαιτείται εκ νέου εγγραφή με τους παραπάνω όρους.

Ημερομηνίες και Ώρες Μαθημάτων

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ένα Σαββατοκύριακο, κάθε 3 εβδομάδες περίπου.

Οι Φυσικές Τάξεις πραγματοποιούνται κάθε 6 εβδομάδες, στο χώρο της σχολής.  

Οι Ηλεκτρονικές Τάξεις (e-Classes) πραγματοποιούνται  κάθε 6 εβδομάδες – ενδιάμεσα στις φυσικές τάξεις.

Το Πρόγραμμα διεξάγεται και με τις Φυσικές και με τις Ηλεκτρονικές τάξεις και όχι μόνο τις μεν ή τις δε. Η παρουσία σε όλες τις τάξεις (φυσικές και ηλεκτρονικές) είναι υποχρεωτική.

Ημερομηνίες των Φυσικών και Ηλεκτρονικών Τάξεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΤΟΠΟΣ
24-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 10.30 – 18.30 ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ
14-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 10.30 – 16.00 e-CLASS
05-06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 10.30 – 18.30 ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ
19-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 10.30 – 16.00 e-CLASS
09-10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 10.30 – 16.00 e-CLASS
16-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 10.30 – 18.30 ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ
06-07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 10.30 – 16.00 e-CLASS
27-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 10.30 – 18.30 ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ
20-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 10.30 – 16.00 e-CLASS
10-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 10.30 – 18.30 ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ
24-25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 10.30 – 16.00 e-CLASS
08-09 ΜΑΙΟΥ 2021 10.30 – 16.00 e-CLASS
22-23 ΜΑΙΟΥ 2021 10.30 – 18.30 ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ
12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 10.30 – 16.00 e-CLASS
26-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 10.30 – 18.30 ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ
     
10-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 10.30 – 18.30 ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ
     

Οι ώρες των ηλεκτρονικών τάξεων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικές.
Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ωρών, για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων, σε συνεννόηση με τους σπουδαστές κάθε τμήματος. 

Οι ημερομηνίες των μαθημάτων του Β΄έτους ανακοινώνονται εντός του πρώτου τριμήνου του Α Έτους.

Το σύνολο των διδακτικών ωρών του Β΄ έτους, καθώς και οι ώρες φόρτου εργασίας είναι αντίστοιχες του Α΄έτους.

Δίδακτρα

Η Ρεφλεξολογία είναι αγωγή για τη φροντίδα της υγείας. Ως εκ τούτου, οι σπουδές στη Ρεφλεξολογία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα όσα θα οδηγήσουν τους σπουδαστές σε πλήρη επαγγελματική επάρκεια.
Τα σωματεία Ρεφλεξολόγων στην Ελλάδα προτείνουν ένα βασικό πρόγραμμα σπουδών ώστε να δέχονται ως μέλη τους σπουδαστές κάθε σχολής.

Στο Health Studies integrated καλύπτουμε αφενός αυτό το βασικό πρόγραμμα ώστε οι σπουδαστές μας να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής σε σωματείο, αλλά το εμπλουτίσαμε με ενότητες και μαθήματα που θεωρούμε σημαντικά για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και την ουσιαστική επαγγελματική επάρκεια.

Οι ενότητες που διδάσκονται είναι:

 • Βιολογία – Ιατρικά
 • Ρεφλεξολογία
 • Ψυχολογία
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Μεθοδολογία Αναζήτησης και Χρήσης Πληροφορίας
 • Υγιεινή
 • Α Βοήθειες
 • Διατροφή
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν:
– Όλες τις παραπάνω ενότητες και όλα τα μαθήματα.
– Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό εν συνόλω.
– Τα Φροντιστήρια που πιθανόν να χρειαστούν για πρόσθετη διδασκαλία.
– Το πρόσθετο υλικό που θα δοθεί για επιπλέον και πληρέστερη εκπαίδευση.
Καμία πρόσθετη επιβάρυνση δεν υπάρχει για όλη τη διάρκεια των σπουδών και για καμία δραστηριότητα σχετιζόμενη με τις σπουδές.

Επιπροσθέτως η Σχολή αναλαμβάνει και καλύπτει το κόστος εγγραφής και συνδρομής των σπουδαστών ως δόκιμων μελών  στο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων, για το δεύτερο έτος  σπουδών.  Μετά την αποφοίτηση μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη του σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα απ αυτό – εφόσον το επιθυμούν.

Με βάση τα παραπάνω, τα δίδακτρα για το διετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία, διαμορφώνονται ως εξής:

Εγγραφή: 300 ευρώ.  Η Εγγραφή γίνεται μία φορά και αφορά και στα δύο έτη.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία, είτε με κάρτα μέσω viva-wallet.

Δίδακτρα Α Έτους: 2.200 ευρώ.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

Δίδακτρα Β Έτους: 2.200 ευρώ.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

Η πληρωμή των μηνιαίων καταβολών μπορεί να γίνεται:

 • Με μετρητά, στη γραμματεία και για ποσά έως 500 ευρώ.
 • Με Κάρτα (POS). Η χρήση άτοκων δόσεων εξαρτάται από τον πάροχο της κάρτας.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (e-banking).

Στην περίπτωση χρήσης των εκάστοτε εκπτωτικών παροχών στα δίδακτρα, τα ποσά των δόσεων διαμορφώνονται κατ΄αναλογία.

Απαιτείται η εξόφληση του κάθε έτους για συμμετοχή στις εξετάσεις του κάθε έτους.

Απαιτείται η εξόφληση των διδάκτρων για Λήψη Πτυχίου.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία του Health Studies – integrated είναι διαπιστευμένο από το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ)

Για επιπλέον διευκρινίσεις & απορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε & στείλτε την Αίτηση Εγγραφής

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει

 1. Ηλεκτρονικά ή
 2. Στη γραμματεία του HS-i, Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά, 1ος όροφος.