Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία

Προϋποθέσεις Εγγραφής - Ημερομηνίες Μαθημάτων - Δίδακτρα

Εγγραφή

1. Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν άτομα 18 ετών και άνω. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το κριτήριο ηλικίας για κάποιους μήνες, είναι απαραίτητη η γραπτή συναίνεση και παρουσία του κηδεμόνα για την εγγραφή.

2. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων από: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ή ισότιμους.
 • Κάτοχοι τίτλων ανώτερης βαθμίδας από τους παραπάνω αναφερόμενους ή ισότιμους.

3. Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητα:

α. Στοιχειώδης γνώση χειρισμού υπολογιστών.

β. Πρόσβαση σε υπολογιστή και λογαριασμός e-mail.

γ. Σύνδεση στο internet

Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Health Studies – integrated, είτε να τη συμπληρώσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία, Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά.
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών όπως αναφέρονται παραπάνω
 4. Αποδεικτικό διεύθυνσης διαμονής (λογαριασμός οργανισμού/ εταιρείας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

Τα 2-4 μπορούν να κατατεθούν:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο info@health-studies.gr
 • Aυτοπροσώπως  στη Γραμματεία, Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά, (1ος όρ.)
  Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση και το Δελτίο Ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.
 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση
  Health Studies
  Κολοκοτρώνη 10
  145 62 Κηφισιά Αττικής

  Με την κατάθεση της αίτησης και εντός 3 ημερών ο υποψήφιος λαμβάνει ενημερωτικό e-mail με οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής.
  Συνοπτικά, για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πρέπει να έχουν σταλεί/κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά της εγγραφής και το παραστατικό καταβολής του ποσού της εγγραφής – το οποίο αποτελεί μέρος των διδάκτρων και όχι πρόσθετη  χρέωση. 

Με την ολοκλήρωση και έγκριση της εγγραφής, ο σπουδαστής λαμβάνει Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Κωδικό Πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, υλικό σχετικό με την εκπαίδευση (κανονισμό, βιβλιογραφία, εκπαιδευτικό υλικό)

Η Εγγραφής μπορεί να γίνει με:

 1. Ηλεκτρονική κατάθεση της Αίτησης Εγγραφής και
  – αποστολή των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@health-studies. gr ή
  – αποστολή των δικαιολογητικών ταχυδρομικά στη διεύθυνση Health Studies, Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά, Αττική  (Αναλυτικές οδηγίες στην “Αίτηση Εγγραφής“)
 2. Αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Γραμματεία – Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά.

Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι 300 ευρώ και αφαιρείται από το υπόλοιπο των διδάκτρων. Το ποσό εγγραφής καταβάλλεται μία φορά και ισχύει και για τα δύο έτη.

Η απαλλαγή από τις ενότητες 110, 120 και 190 επιφέρει μείωση του συνολικού ποσού των διδάκτρων κατά 608 ευρώ. Το ποσό της μείωσης είναι ανάλογο με τις διδακτικές ώρες των συγκεκριμένων ενοτήτων, οι οποίες είναι 80 σε σύνολο 180 ωρών της ενότητας 100: Βιολογία – Ιατρικά.
Το ποσό υπολογίζεται χωρίς τη χρήση εκπτώσεων. Στις περιπτώσεις χρήσης των εκπτωτικών παροχών, η μείωση ορίζεται κατ’ αναλογία με το ποσό μετά την έκπτωση.

Α. Για έγκαιρη εγγραφή μέχρι την 31η Ιουλίου 2019 παρέχεται έκπτωση 5% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του Α΄ έτους.

Β. Για προεξόφληση του ποσού των διδάκτρων κάθε έτους παρέχεται έκπτωση 5% επί των συνολικών διδάκτρων του έτους.

Οι εκπτώσεις μπορούν να λειτουργήσουν είτε μεμονωμένα, είτε αθροιστικά (10%) στην περίπτωση που γίνει έγκαιρη εγγραφή και προεξόφληση του συνολικού ποσού του έτους.

Το ποσό της εγγραφής (300 ευρώ) παραμένει αμετάβλητο από τη διαμόρφωση του ποσού μετά την έκπτωση και αφαιρείται κανονικά από το υπόλοιπο.

Εάν για σοβαρούς λόγους ανωτέρας βίας, υπάρξει αναγκαιότητα διακοπής των σπουδών, τότε ο σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει εντός των δύο επόμενων ακαδημαϊκών ετών.  Μετά την παρέλευση των δύο ετών, για τη συνέχιση των σπουδών απαιτείται εκ νέου εγγραφή με τους παραπάνω όρους.

Ημερομηνίες και Ώρες Μαθημάτων

Τα μαθήματα του Α΄ Έτους θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες και κατά τις ώρες 10.30 – 18.30:

 1. Σάββατο και Κυριακή 05-06 / 10 / 2019
 2. Σάββατο και Κυριακή 19-20 / 10 / 2019
 3. Σάββατο και Κυριακή 02-03 / 11 / 2019
 4. Σάββατο και Κυριακή 23-24 / 11 / 2019
 5. Σάββατο και Κυριακή 14-15 / 12 / 2019
 6. Σάββατο και Κυριακή 11-12 / 01 / 2020
 7. Σάββατο και Κυριακή 01-02 / 02 / 2020
 8. Σάββατο και Κυριακή 22-23 / 02 / 2020
 9. Σάββατο και Κυριακή 14-15 / 03 / 2020
 10. Σάββατο και Κυριακή 04-05 / 04 / 2020
 11. Σάββατο και Κυριακή 25-26 / 04 / 2020
 12. Σάββατο και Κυριακή 16-17 / 05 / 2020
 13. Σάββατο και Κυριακή 13-14 / 06 / 2020
 14. Σάββατο και Κυριακή 04-05 / 07 / 2020

Τα Μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε τρίτη (3η) εβδομάδα – στην επόμενη εβδομάδα κάθε μαθήματος Φυσικής Τάξης και έχουν διάρκεια 3 ωρών. Η ημέρα της εβδομάδας και οι ώρες θα καθοριστούν στην αρχή του έτους με συνεννόηση μεταξύ σπουδαστών και εκπαιδευτών, για την καλύτερη διευκόλυνση όλων. Τα Μαθήματα Ηλεκτρονικής Τάξης είναι ανεξάρτητα από τα Φροντιστήρια ή άλλα μαθήματα που ορίζονται από τους εκπαιδευτές ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Οι ημερομηνίες των μαθημάτων του Β΄έτους θα ανακοινωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του πρώτου έτους.

Το σύνολο των διδακτικών ωρών του Β΄ έτους, καθώς και οι ώρες φόρτου εργασίας είναι αντίστοιχες του Α΄έτους.

Δίδακτρα

Για να είναι αναγνωρισμένες οι σπουδές στη Ρεφλεξολογία και να μπορεί κάποιος να εργαστεί ως Ρεφλεξολόγος, οι παρακάτω ενότητες είναι υποχρεωτικές:

 • Βιολογία – Ιατρικά
 • Ρεφλεξολογία
 • Ψυχολογία
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Υγιεινή
 • Α Βοήθειες
 • Διατροφή
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη

Στο Health Studies – integrated έχουμε προσθέσει μαθήματα που θεωρούμε απαραίτητα για ολοκληρωμένες σπουδές.

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω ενότητες και όλα τα μαθήματα.

Καμία πρόσθετη επιβάρυνση δεν υπάρχει για όλη τη διάρκεια των σπουδών και για καμία δραστηριότητα σχετιζόμενη με τις σπουδές (π.χ φροντιστήρια e-class, παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού, κλπ).

Η Σχολή αναλαμβάνει και καλύπτει το κόστος εγγραφής και συνδρομής των σπουδαστών ως δόκιμων μελών  στο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων από την έναρξη των σπουδών και για τη διετή διάρκειά τους.  Οι απόφοιτοι αυτομάτως γίνονται τακτικά μέλη του σωματείου – εφόσον το επιθυμούν.

Με βάση τα παραπάνω, τα δίδακτρα για το διετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία, διαμορφώνονται ως εξής:

Εγγραφή: 300 ευρώ.  Η Εγγραφή γίνεται μία φορά και αφορά και στα δύο έτη.

Δίδακτρα Α Έτους: 2.200 ευρώ.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

Δίδακτρα Β Έτους: 2.200 ευρώ.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

Η πληρωμή των μηνιαίων καταβολών μπορεί να γίνεται:

 • Με μετρητά, στη γραμματεία και για ποσά έως 500 ευρώ.
 • Με Κάρτα (POS). Η χρήση άτοκων δόσεων εξαρτάται από τον πάροχο της κάρτας.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (e-banking).

Στην περίπτωση χρήσης των εκάστοτε εκπτωτικών παροχών στα δίδακτρα, τα ποσά των δόσεων διαμορφώνονται κατ΄αναλογία.

Απαιτείται η εξόφληση του κάθε έτους για συμμετοχή στις εξετάσεις του κάθε έτους.

Απαιτείται η εξόφληση των διδάκτρων για Λήψη Πτυχίου.

Για επιπλέον διευκρινίσεις & απορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε & στείλτε την Αίτηση Εγγραφής

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει

 1. Ηλεκτρονικά ή
 2. Στη γραμματεία του HS-i, Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά, 1ος όροφος.