Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία

Προϋποθέσεις Εγγραφής - Ημερομηνίες Μαθημάτων - Δίδακτρα

Έναρξη Διετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία
23-24 Οκτωβρίου 2021

Εγγραφή

1. Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν άτομα 18 ετών και άνω. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το κριτήριο ηλικίας για κάποιους μήνες, είναι απαραίτητη η γραπτή συναίνεση και παρουσία του κηδεμόνα για την εγγραφή.

2. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων από: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ή ισότιμους.
 • Κάτοχοι τίτλων ανώτερης βαθμίδας από τους παραπάνω αναφερόμενους ή ισότιμους.

3. Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητα:

α. Στοιχειώδης γνώση χειρισμού υπολογιστών.

β. Πρόσβαση σε υπολογιστή και λογαριασμός e-mail.

γ. Σύνδεση στο internet

Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Health Studies – integrated, είτε να τη συμπληρώσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία, Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά.
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών όπως αναφέρονται παραπάνω
 4. Αποδεικτικό διεύθυνσης διαμονής (λογαριασμός οργανισμού/ εταιρείας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

Τα 2-4 μπορούν να κατατεθούν:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο info@health-studies.gr
 • Aυτοπροσώπως  στη Γραμματεία, Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά, (1ος όρ.)
  Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση και το Δελτίο Ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.
 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση
  Health Studies
  Κολοκοτρώνη 10
  145 62 Κηφισιά Αττικής

  Με την κατάθεση της αίτησης ο υποψήφιος λαμβάνει ενημερωτικό e-mail με οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής.
  Συνοπτικά, για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πρέπει να έχουν σταλεί/κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά της εγγραφής και το παραστατικό καταβολής του ποσού της εγγραφής – το οποίο αποτελεί μέρος των διδάκτρων και όχι πρόσθετη  χρέωση. 

Με την ολοκλήρωση και έγκριση της εγγραφής, ο σπουδαστής λαμβάνει Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Κωδικό Πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, υλικό σχετικό με την εκπαίδευση.

Η Εγγραφής μπορεί να γίνει με:

 1. Ηλεκτρονική κατάθεση της Αίτησης Εγγραφής και
  – αποστολή των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@health-studies. gr ή
  – αποστολή των δικαιολογητικών ταχυδρομικά στη διεύθυνση Health Studies, Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά, Αττική  (Αναλυτικές οδηγίες στην “Αίτηση Εγγραφής“)
 2. Αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Γραμματεία – Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά.

Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι 300 ευρώ και αφαιρείται από το υπόλοιπο των διδάκτρων. Το ποσό εγγραφής καταβάλλεται μία φορά και ισχύει και για τα δύο έτη.

Η απαλλαγή από τις ενότητες Ανατομίας-Φυσιολογίας-Παθολογίας και Υγιεινής/Α΄Βοηθειών επιφέρει μείωση του συνολικού ποσού των διδάκτρων κατ αναλογία με το σύνολο των διδακτικών ωρών των συγκεκριμένων ενοτήτων.
Το ποσό υπολογίζεται χωρίς τη χρήση εκπτώσεων. Στις περιπτώσεις χρήσης των εκπτωτικών παροχών, η μείωση ορίζεται κατ’ αναλογία με το ποσό μετά την έκπτωση.

Η απαλλαγή αφορά την παρακολούθηση και την πληρωμή των ενοτήτων και όχι τις τελικές εξετάσεις σ αυτές τις ενότητες.  

Α. Για έγκαιρη εγγραφή μέχρι την 31η Ιουλίου  παρέχεται έκπτωση 5% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων.  Η Εγγραφή λογίζεται ισχύουσα με τη συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης Εγγραφής και την κατάθεση του ποσού εγγραφής.

Β. Για προεξόφληση του ποσού των διδάκτρων κάθε έτους παρέχεται έκπτωση 10% επί των διδάκτρων του έτους για το οποίο γίνεται η προεξόφληση (ή των ετών).

Οι εκπτώσεις μπορούν να λειτουργήσουν είτε μεμονωμένα, είτε αθροιστικά στην περίπτωση που γίνει έγκαιρη εγγραφή και προεξόφληση του συνολικού ποσού του έτους.

Το ποσό της εγγραφής (300 ευρώ) παραμένει αμετάβλητο από τη διαμόρφωση του ποσού μετά την έκπτωση και αφαιρείται κανονικά από το υπόλοιπο.

Εάν για σοβαρούς λόγους ανωτέρας βίας, υπάρξει αναγκαιότητα διακοπής των σπουδών, τότε ο σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει εντός του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.  Μετά την παρέλευση και του επόμενου ακαδημαικού έτους, για τη συνέχιση των σπουδών απαιτείται εκ νέου εγγραφή με τους παραπάνω όρους.

Ημερομηνίες και Ώρες Μαθημάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

Έναρξη Προγράμματος 23 -24 Οκτωβρίου 2021

Τα μαθήματα του προγράμματος διεξάγονται σε Φυσικές και Ηλεκτρονικές τάξεις.
Η παρουσία είναι υποχρεωτική τόσο στις φυσικές όσο και στις ηλεκτρονικές τάξεις. 

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021 – 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΤ = ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ &  EC= e-Class
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 23 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ
24 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  Α ΕΤΟΥΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 4 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
7 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Α ΕΤΟΥΣ
11 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
13 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
18 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
20 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΤΟΥΣ
21 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΤΟΥΣ
25 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 2 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
4 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
9 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
12 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Α ΕΤΟΥΣ
16 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
9 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Α ΕΤΟΥΣ
13 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
15 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΤΟΥΣ
16 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΤΟΥΣ
20 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
22 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
27 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 3 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
10 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
12 ΣΑΒΒΑΤΟ EC   ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
17 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
20 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Α ΕΤΟΥΣ
24 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 3 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
10 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
12 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
13 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Α ΕΤΟΥΣ
17 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
19 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΤΟΥΣ
20 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΤΟΥΣ
24 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 7 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
9 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
14 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
17 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Α ΕΤΟΥΣ
ΜΑΙΟΣ 2022 5 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
7 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΤΟΥΣ
8 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΤΟΥΣ
12 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
14 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
19 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
22 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Α ΕΤΟΥΣ
26 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 2 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
9 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
16 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
18 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
23 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
26 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Α ΕΤΟΥΣ
30 ΠΕΜΠΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Α ΕΤΟΥΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 2 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΤΟΥΣ
3 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

*Στα ΙΑΤΡΙΚΑ Α ΕΤΟΥΣ περιλαμβάνονται τα μαθήματα Υγιεινής και Α Βοηθειών.

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων, σε συνεννόηση με τους σπουδαστές κάθε τμήματος. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2021 – 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΤΟΥΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΤ = ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ &  EC= e-Class
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21 9 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΕΝΑΡΞΗ Β ΕΤΟΥΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
10  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΦΤ ΕΝΑΡΞΗ Β ΕΤΟΥΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 21 2 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
6 ΣΑΒΒΑΤΟ EC  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Β
7 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Β ΕΤΟΥΣ
9  ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
16 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
23 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
27 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦC  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞ. Β ΕΤΟΥΣ
28 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞ. Β ΕΤΟΥΣ
30 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21 7 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
11 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Β
12 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Β ΕΤΟΥΣ
14 ΤΡΙΤΗ ΕC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 21 8 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Β
9 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Β ΕΤΟΥΣ
11 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
18 ΤΡΙΤΗ EC  ΡΕΦΛΕΞOΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
25 ΤΡΙΤΗ ΕC ΡΕΦΛΕΞOΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
29 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞ. Β ΕΤΟΥΣ
30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞ. Β ΕΤΟΥΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 21 1 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
8 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
15 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
19 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Β
20 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Β ΕΤΟΥΣ
22 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
26 ΣΑΒΒΑΤΡΟ ΦΤ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞ. Β ΕΤΟΥΣ
27 ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞ. Β ΕΤΟΥΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 21 1 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
8 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
12 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Β
13 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Β ΕΤΟΥΣ
15 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
22  ΤΡΙΤΗ EC  ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21 5 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
12 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
16 ΣΑΒΒΑΤΟ  EC  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Β
17 ΚΥΡΙΑΚΗ EC  ΙΑΤΡΙΚΑ Β ΕΤΟΥΣ
ΜΑΙΟΣ 21 3 ΤΡΙΤΗ ΕC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
10 ΤΡΙΤΗ ΕC  ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
17 ΤΡΙΤΗ ΕC  ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
21 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Β
22 ΚΥΡΙΑΚΗ EC  ΙΑΤΡΙΚΑ Β ΕΤΟΥΣ
24 ΤΡΙΤΗ EC  ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
28 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞ. Β ΕΤΟΥΣ
29 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞ. Β ΕΤΟΥΣ
31 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 21 7 ΤΡΙΤΗ EC  ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
14 ΤΡΙΤΗ EC  ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
21 ΤΡΙΤΗ EC  ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
25 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Β
26 ΚΥΡΙΑΚΗ EC ΙΑΤΡΙΚΑ Β ΕΤΟΥΣ
28 ΤΡΙΤΗ EC ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 21 16 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
17 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

*Στα μαθήματα ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΥΣ περιλαμβάνονται τα μαθήματα της ενότητας “Επαγγελματική Εξέλιξη” (βλ. Πρόγραμμα Σπουδών).

Η παρουσία σε όλες τις τάξεις (φυσικές και ηλεκτρονικές) είναι υποχρεωτική.

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων, σε συνεννόηση με τους σπουδαστές κάθε τμήματος. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας παραμέτρους όπως:

 • Η ανάγκη για πιο τακτική επαφή με το βασικό αντικείμενο σπουδών.
 • H διδασκαλία των άλλων ενοτήτων σε ώρες και με τρόπους που δεν θα δεσμεύουν ολόκληρα τα ΣΚ των σπουδαστών – ιδιαίτερα όσων έχουν οικογένεια και πολλές υποχρεώσεις.
 • Την αποφυγή μεγάλου όγκου πληροφοριών και φυσικής κούρασης, με πολύωρα μαθήματα όλων των ενοτήτων του προγράμματος στο ίδιο ΣΚ.
 • Η ελαχιστοποίηση των δυσκολιών και του κόστους μετακίνησης – ιδιαίτερα σε όσους δεν ζούν στην Αττική.

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, υιοθετήσαμε το παρακάτω σχήμα:

 1. Κάθε εβδομάδα, τα θεωρητικά μαθήματα της Ρεφλεξολογίας σε  e-Class, με παρακολούθηση από το σπίτι.
 2. Ένα ΣΚ κάθε μήνα τα μαθήματα Ιατρικών, Μεθοδολογίας Έρευνας, Αναζήτησης Πληροφορίας, Ψυχολογίας, κλπ. σε e-Class με παρακολούθηση από το σπίτι.
 3. Ένα ΣΚ κάθε 2 μήνες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για πρακτική. Φυσική παρουσία στο χώρο της σχολής.
  Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα Α΄ Βοηθειών που θα γίνουν επίσης σε φυσική τάξη λόγω της φύσης του αντικειμένου.

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, αν παραστεί ανάγκη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των σπουδαστών του τμήματος.

Δίδακτρα

Η Ρεφλεξολογία είναι αγωγή για τη φροντίδα της υγείας. Ως εκ τούτου, οι σπουδές στη Ρεφλεξολογία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα όσα θα οδηγήσουν τους σπουδαστές σε πλήρη επαγγελματική επάρκεια.
Τα σωματεία Ρεφλεξολόγων στην Ελλάδα προτείνουν ένα βασικό πρόγραμμα σπουδών ώστε να δέχονται ως μέλη τους σπουδαστές κάθε σχολής.

Στο Health Studies integrated καλύπτουμε αφενός αυτό το βασικό πρόγραμμα ώστε οι σπουδαστές μας να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής σε σωματείο, αλλά το εμπλουτίσαμε με ενότητες και μαθήματα που θεωρούμε σημαντικά για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και την ουσιαστική επαγγελματική επάρκεια.

Οι ενότητες που διδάσκονται είναι:

 • Βιολογία – Ιατρικά
 • Ρεφλεξολογία
 • Ψυχολογία
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Μεθοδολογία Αναζήτησης και Χρήσης Πληροφορίας
 • Υγιεινή
 • Α Βοήθειες
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν:
– Όλες τις παραπάνω ενότητες και όλα τα μαθήματα.
– Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό εν συνόλω.
– Τα Φροντιστήρια που πιθανόν να χρειαστούν για πρόσθετη διδασκαλία.
– Το πρόσθετο υλικό που θα δοθεί για επιπλέον και πληρέστερη εκπαίδευση.
Καμία πρόσθετη επιβάρυνση δεν υπάρχει για όλη τη διάρκεια των σπουδών και για καμία δραστηριότητα σχετιζόμενη με τις σπουδές.

Επιπροσθέτως η Σχολή αναλαμβάνει και καλύπτει το κόστος εγγραφής και συνδρομής των σπουδαστών ως δόκιμων μελών  στο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων, για το δεύτερο έτος  σπουδών.  Μετά την αποφοίτηση μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη του σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα απ αυτό – εφόσον το επιθυμούν.

Με βάση τα παραπάνω, τα δίδακτρα για το διετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία, διαμορφώνονται ως εξής:

Εγγραφή: 300 ευρώ.  Η Εγγραφή γίνεται μία φορά και αφορά και στα δύο έτη.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία, είτε με κάρτα μέσω viva-wallet.
.

Δίδακτρα Α Έτους: 2.200 ευρώ.  

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

Δίδακτρα Β Έτους: 2.200 ευρώ.  

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

Η πληρωμή των μηνιαίων καταβολών μπορεί να γίνεται:

 • Με μετρητά, στη γραμματεία και για ποσά έως 500 ευρώ.
 • Με Κάρτα (POS). Η χρήση άτοκων δόσεων εξαρτάται από τον πάροχο της κάρτας.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (e-banking).

Στην περίπτωση χρήσης των εκάστοτε εκπτωτικών παροχών στα δίδακτρα, τα ποσά των δόσεων διαμορφώνονται κατ΄αναλογία.

Απαιτείται η εξόφληση του κάθε έτους για συμμετοχή στις εξετάσεις του κάθε έτους.

Απαιτείται η εξόφληση των διδάκτρων για Λήψη Πτυχίου.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία του Health Studies – integrated είναι διαπιστευμένο από το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ)

Για επιπλέον διευκρινίσεις & απορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε & στείλτε την Αίτηση Εγγραφής

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει

 1. Ηλεκτρονικά ή
 2. Στη γραμματεία του HS-i, Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά, 1ος όροφος.