Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία

“Στο Health Studies – integrated, οι μαθησιακοί στόχοι καθορίστηκαν ανά θεματική ενότητα με βάση τα επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα.”

Σοφία Ραπτοπούλου, Ιδρύτρια και Υπεύθυνη Σπουδών

Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα* είναι οδηγός για το τι αναμένεται να είναι ικανός ο σπουδαστής να κάνει και να γνωρίζει όταν ολοκληρώσει μία ενότητα ή ολόκληρο τον κύκλο σπουδών. Η ύπαρξη μαθησιακών στόχων επιτρέπει μετρήσιμα αποτελέσματα τόσο για τον σπουδαστή όσο και για τον διδάσκοντα και συμβάλει στην αποφυγή γενικοτήτων και αοριστιών

*Σύμφωνα με την Φ5/89656/Β3/13‐8‐2007 (ΦΕΚ  1466/Β΄/13-8-2007) Υπουργική Απόφαση, “Μαθησιακά  αποτελέσματα  είναι  το  σύνολο  των  γνώσεων, ικανοτήτων  και  δεξιοτήτων που οι φοιτητές ή σπουδαστές θα πρέπει να γνωρίζουν, να καταλαβαίνουν ή να  είναι σε θέση να κάνουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  μακράς  ή  βραχείας.  Τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  καθορίζονται  εκάστοτε  επακριβώς  από  τους  οικείους  διδάσκοντες  ή  υπεύθυνους  για  κάθε  επιμέρους  αυτοτελές  εκπαιδευτικό  συστατικό  στοιχείο  και  δραστηριότητα  του  προγράμματος  σπουδών  και  περιγράφονται  αναλυτικά  στον  Ενημερωτικό  Οδηγό  Σπουδών.”

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία του Health Studies – integrated είναι διαπιστευμένο από το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ)